Symbol:
3111

Wydział:
Finansów

Podstawa prawna:
Art. 217, § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 40d, ust. 1 i e, ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zmianami/.
Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie podatnika podatku rolnego.
Zgodnie z art. 40d, ust. 1 i e, banki spółdzielcze wydają bony paliwowe na okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza, na podstawie zaświadczenia, zwanego dalej "zaświadczeniem", wydanego przez wójta lub burmistrza /prezydenta miasta/, podatnikowi podatku rolnego. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego.


Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
stanowisko ds. wymiaru podatków

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia z powodu, gdy wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku rolnego lub posiada zaległości w podatku rolnym, przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.


Uwagi:


Dokumenty
Uzasadniony wniosek o wydanie bonów paliwowych,