Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kostrzyn nad Odrą  na lata 2009-2032” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

Termin składania wniosków: do dnia 25 stycznia 2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą,  ul. Graniczna 2,

W związku z faktem, iż Miasto Kostrzyn nad Odrą zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze  na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Miasta 2020 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władający nieruchomością z innego tytułu prawnego.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Miasto w trybie zapytania ofertowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą można uzyskać pod nr tel. 95 727 81-19 lub 18

Przedsięwzięcie określone we wniosku o pomoc nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku.