ZARZĄDZENIE NR 6/2020

BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przerwy urlopowej w pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.), na wniosek dyrektorów przedszkoli i rad rodziców zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam przerwy urlopowe w pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2019/2020 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt

 

Załącznik do zarządzenia Nr 6/2020

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 9 stycznia 2020 r.

I. Terminy przerw urlopowych w przedszkolach prowadzonych

przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2019/2020.

Przedszkole

Termin przerwy urlopowej

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Pod Topolą”

20 lipca – 28 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Kostrzyńskich Papierników”

20 lipca – 28 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Ekoludki”

29 czerwca – 7 sierpnia 2020r.

Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka”

29 czerwca – 7 sierpnia 2020r.

II. Dyżury podczas przerw urlopowych w przedszkolach.

Przedszkole

Termin dyżuru

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Kostrzyńskich Papierników”

20 lipca – 24 lipca 2020r.

Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka”

3 sierpnia – 7 sierpnia 2020r.